Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim

Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część dokumentów nie jest dostępnych cyfrowo, wynika to z faktu, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • opublikowane filmy nie mają dołączonych napisów dla osób niesłyszących

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • zmiana koloru strony na odcienie szarości,
 • zastosowanie wysokiego kontrastu (czarne tło, białe i żółte litery),
 • wyłączenie tła,
 • podświetlenie elementów nawigacyjnych.

Skróty klawiaturowe służące do poruszania się po strony internetowej

 • Tab – przechodzenie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab – przechodzenie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp – przewijanie strony do góry
 • PgDn – przewijanie strony do dołu
 • Home – przejście na górę strony
 • End – przejście na dół strony
 • Ctrl + „+” – powiększenie strony
 • Ctrl + „+” – pomniejszenie strony
 • Ctrl + „0” – przywrócenie domyślnego rozmiaru strony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Stanisław Lipski.
 • E-mail: administrator@mbpradzyn.pl
 • Telefon: 833527001

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim
 • Adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim
  21-300 Radzyń Podlaski
  ul. Armii Krajowej 5
 • E-mail: dyrektor@mbpradzyn.pl
 • Telefon: 833527217

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim, ul. Armii Krajowej 5

Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla wózków.

Osobom na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze.

W budynku dostępna jest winda dla osób poruszających się na wózku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i pierwszym piętrze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim Filia nr 2, ul. Spółdzielcza 8

Pomieszczenia biblioteki znajdują się na parterze.

Do budynku prowadzi jedno wejście z możliwością wjazdu osobie poruszającej się na wózku.

W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Skip to content
This W is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status